• RSS ข่าวการศึกษา

    • มีความผิดพลาดเกิดขึ้น feed อาจใช้งานไม่ได้ชั่วคราว ลองใหม่อีกครั้งภายหลัง
  • Advertisements

ธรรมนูญสุขภาพโรงเรียน

mnyสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2   โดยการนำของ นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา   มีแนวคิดที่จะพัฒนาและยกระดับโรงเรียนที่ดูแลอยู่ให้ดีขึ้น จึงได้นำเรื่องธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ภายใต้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโรงเรียน โดยใช้ชื่อว่า “ธรรมนูญสุขภาพโรงเรียน” ซึ่งถือว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2ที่ได้มีแนวคิดการจัดทำธรรมนูญสุขภาพโรงเรียนมาใช้ในการพัฒนาโรงเรียน ชุมชน และอาศัยพลังการทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นการพัฒนาสุขภาพ 4 มิติ คือ ทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม   เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล   ซึ่งก็คือภาวะของมนุษย์ที่สมบูณ์นั่นเอง โดยที่โรงเรียนและชุมชนต้องมีส่วนรับผิดชอบซึ่งกันและกัน หมายความว่า โรงเรียนต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ชุมชนก็ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนด้วย ชุมชนอยากเห็น อยากเป็น หรืออยากมีอะไรในชุมชนใน 4 มิติ ก็ต้องร่วมกันปรึกษาหารือ วางแผนร่วมกัน อันนำไปสู่สังคมที่เอื้ออาทร สอดคล้องกับวิถึชีวิตชุมชน   เพื่อนำทางชีวิตและสังคมไปสู่สุขภาวะได้ในอนาคต   ซึ่งธรรมนูญสุขภาพโรงเรียนเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด จำนวน 57 โรงเรียน   ซึ่งมีพิธีเปิดโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2557 โดยมี นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมด้วย นายสุทธิพงศ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รวมพลังกันให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการ  

ภาพกิจกรรม

Advertisements

พิธีเปิดห้องสมุดความคิด

 

b1ห้องสมุดความคิด Chamber  of  Thought

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  ได้จัดทำห้องสมุดความคิด  Chamber  of  Thought  ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับครูได้จุดประกายความคิด  และสร้างแรงบันดาลใจ  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความแปลกใหม่  มีนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย  ทันยุคสมัยแห่งการปฏิรูปการศึกษา  ในศตวรรษที่  ๒๑  ช่วยเสริมสร้างกระบวนการคิด  ก่อให้เกิดแนวทางการพัฒนางาน  พัฒนาวิชาชีพ  พัฒนาตน  ในแนวทางที่สร้างสรรค์  รูปแบบของห้องสมุดฉีกแนวจากห้องสมุดเดิม  ไม่เน้นปริมาณหนังสือ  มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  สาระของหนังสือเป็นเรื่องของการคิดล้วนๆ  โดยได้รับความกรุณาจาก ดร.อรทัย  มูลคำ  อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพื้นที่จุดประกายความคิดแห่งนี้  เมื่อวันครู  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๗  ด้วยความชื่นชม

เมื่อวันที่ ๒๑  มกราคม  ๒๕๕๗  นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ได้มาเยี่ยมชมห้องสมุดความคิด  พร้อมทั้งได้ทดลองใช้บริหารด้วยความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง  นอกจากนั้นในวันเดียวกัน  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ยังได้มอบนโยบายการปฏิบัติราชการ  และนโยบายแนวทางพลังแผ่นดินในการเอาชนะยาเสพติดให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  ซึ่งเป็นหน่วยงานทางการศึกษาแห่งแรกที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  ได้ให้นโยบายหลังจากการรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  โดยท่านได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ช่วยกันดูแลเยาวชนของชาติให้พ้นจาก มหันตภัยยาเสพติด  เพื่อความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศไทยต่อไป  ซึ่ง สำนันกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๒  ได้นำโปรแกรม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด

ภาพกิจกรรม

 

เสริมบารมี

SONY DSC27  ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา นายอธิัวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.รบ.2  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และผู้มีเกียรติ ร่วมทำบุญสำนักงานฯ

ภาพกิจกรรม

สวัสดีปีใหม่

h2คณะข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 ร่วมอวยพรปีใหม่ ผอ.อธิวัฒน์ พันธ์ประชา  พร้อมรับปี  จากท่านผอ. สพป.รบ.2

ภาพกิจกรรม

ประชุม ศน.

SONY DSCระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2556 สพป.รบ.2 จัดประชุมศึกษานิเทศก์ เพื่อจัดทำแผนนิเทศให้เป็นไปตามแนวทางพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ภาพกิจกรรม

มอบนโยบายรัฐมนตรี

mnเพื่่อเป็นการสนอบนโยบายของรัฐมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 จึงได้มอบนโยบายของรัฐมนตรกระทรวงศึกษาธิการ แก่ครุเอกชน ในเขตอำเภอโพธาราม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556   ภาพกิจกรรม

กำลังใจ

frเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขา สพฐ. เยี่ยมข้าราชการ สพป.รบ.2 เวลา 13.00 น. มีข้าราชการ ให้การต้อนรับอย่างซาบซึ้ง

ภาพกิจกรรม